Toegegeven: het is knap hoe de heer Baudet jongvolwassen mannen uit welvarende gezinnen als bakvissen verliefd op hem laat worden. En niet alleen deze heren zijn fan van Thierry, op de één of andere manier heeft Forum voor Democratie (FVD) in de huidige peilingen een noemenswaardig aantal zetels weten te veroveren. Met deze groei pikt de partij voornamelijk stoelen van de VVD en Partij van de Vrijheid (PVV).

De vraag is of de ideeën van Thierry nu eigenlijk veel verschillen van die van concullega Geert. Eén ding is zeker: de eerstgenoemde heer kiest zijn woorden duidelijk zorgvuldiger én bezit over een uitgebreider vocabulaire. Hieronder worden hun woorden vergeleken aan de hand van het complete partijprogramma van de PVV, want dat is lekker kort. Let’s see:

Integratie/Immigratie

PVV zegt: “Nederland de-islamiseren – Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen: grenzen dicht – Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd, AZC’s dicht – Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies – Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde – Preventief opsluiten radicale moslims – Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten – Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland – Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran”

FVD zegt: “Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.”

En: “(…) iedereen heeft ook het recht om de overtuigingen en godsdiensten van mensen in al hun aspecten te bekritiseren, te ridiculiseren of te bespotten.”

En: “De Nederlandse samenleving heeft de afgelopen decennia een enorme instroom van immigranten te verwerken gekregen. De samenleving kan dit niet meer behappen, maar het partijkartel blijft maar doorgaan met het binnenhalen van ongehoorde aantallen kansarme immigranten. (met steun van de NPO en gesubsidieerde instanties zoals Vluchtelingenwerk).

Het geld dat we hieraan besteden zou veel effectiever en zinvoller kunnen worden besteed door opvang in de regio. Mocht asiel in ons land toch (om wat voor reden dan ook) noodzakelijk zijn, dan moet dat niet meer leiden tot een permanente verblijfsvergunning – maar slechts tot tijdelijke opvang voor zolang het nodig is. Het doel is terugkeer naar het land van herkomst zodra de situatie dat weer toelaat.

Ons immigratiebeleid moet gericht zijn op wie wij hier nodig hebben en wie wij (ook op basis van culturele achtergrond) kunnen opnemen.”

En: “Er komt een verbod op het dragen van niqaabs, bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.”

Europese Unie

PVV zegt: “Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU.”

FVD zegt: “‘Europa’, de Europese beschaving en Europese samenwerking zijn zeer belangrijk en Forum voor Democratie is daar dan ook erg voor. Precies daarom zijn we tegen de EU. De EU is grenzeloos uitgedijd en verworden tot een volstrekt ondemocratische moloch. Het is een achterhaald bestuursmodel; een kartel bovenop het kartel. Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van een NEXIT.”

Referenda

PVV zegt: “Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht.”

FVD zegt: “Forum voor Democratie wil invoering van bindende referenda en volksinitiatieven, vergelijkbaar met het zeer succesvolle Zwitserse model. Dit is de enige manier om de invloed van het partijkartel serieus terug te dringen en de macht van de partij-elites te doorbreken. Alleen al door de mogelijkheid van bindende referenda zullen politici veel meer voeling moeten houden met wat er leeft onder de bevolking. Er gaat dus ook nog eens een sterk preventieve werking van uit.”

Zorg

PVV zegt: “Eigen risico zorg geheel afschaffen.”

FVD zegt: “De afgelopen jaren is de zorg in Nederland fors duurder geworden. Eigen risico en eigen bijdragen zijn flink gestegen en voor steeds meer mensen vormen deze kosten een belemmering om naar de dokter te gaan. Zorgverzekeraars zijn op de stoel van de zorgprofessionals gaan zitten in hun ijver de kosten in de hand te houden.”

En: “Verlaging eigen risico.  De huidige € 385 eigen risico wordt verlaagd tot maximaal € 200.”

Huur

PVV zegt: “Huren omlaag.”

FVD zegt: “Stoppen voorrangsregeling immigranten op sociale huurwoningen in de grote steden. Deze dienen ter beschikking te worden gesteld aan docenten in het onderwijs, politieagenten, verpleegkundigen en andere mensen die onmisbaar zijn voor de publieke voorzieningen.”

AOW

PVV zegt: “AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen wél indexeren.”

FVD zegt: “Forum voor Democratie wil dat de pensioenen onder nationaal toezicht blijven en niet onder Europese jurisdictie komen te vallen. Het dramatische besluit dat het partijkartel daarover op een achternamiddag in juni 2016 nam, moet meteen worden teruggedraaid.”

En: “Geen politieke baantjesjagers meer in de besturen van pensioenfondsen maar professionals met aantoonbare (internationale) ervaring in de financiële wereld.”

En: “Flexibele arbeidsmogelijkheden voor wie dat wil wanneer de AOW-leeftijd is ingegaan.”

En: “AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar.”

Bezuinigingen

PVV zegt: “Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.”

FVD zegt: “De afgelopen decennia is gepoogd de Nederlander van zijn geschiedenis te vervreemden en van zijn cultuur los te snijden. Dit moet niet alleen stoppen, het moet worden teruggedraaid. Voor effectief cultuurbeleid hoeft niet meer geld te worden uitgegeven; het huidige budget moet anders en beter worden besteed.”

En: “Al die mooie dingen die het Westen heeft voorgebracht moet weer onderwezen, uitgedragen en gepromoot worden.”

En: “We moeten stoppen met het subsidiëren van segregatie.”

En: “Technologie heeft ons ver gebracht, en kan ons ook bij de juiste innovaties helpen de aarde te ondersteunen en duurzaamheid te bevorderen, zoals in het geval van alternatieve methoden voor energiewinning. Als kenniseconomie hebben we een kans voorop te lopen in de energietransitie en daar zelfs rendement op te behalen.

Forum voor Democratie steunt de energietransitie, onder meer om onafhankelijker te worden van het Midden-Oosten, om schonere lucht te hebben en om de schitterende koolstof-polymeren die nu worden opgestookt te behouden.”

Thuis- en ouderenzorg

PVV zegt: “Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed.”

FVD zegt: “Brede maatschappelijke thema’s zoals vergrijzing, afkalving van de verzorgingsstaat en sociale duurzaamheid kunnen worden verenigd in het concept van generatiewoningen. Deze woonvorm is in andere Europese landen een vanzelfsprekendheid en ook in ons land was deze woonvorm in het verleden heel normaal. Een generatiewoning bestaat uit een kerngezin met jonge kinderen, jongvolwassenen én ouderen. Generatiewoningen pakken een aantal prangende maatschappelijke problemen gecombineerd aan: pensioenproblematiek, sociale uitsluiting door huidig ouderenbeleid, huisvesting jonge gezinnen, kinderopvang, toename sociale en effectieve veiligheid, daling zorgkosten.”

Veiligheid en justitie

PVV zegt: “Fors extra geld voor defensie en politie.”

FVD zegt: “Nederland is een ruwe, harde samenleving geworden. Zware criminaliteit en straatagressie lijken tegenwoordig eerder regelmaat dan uitzondering. Sommige vrouwen en meisjes durven zelfs niet meer alleen over straat. Het percentage opgeloste misdrijven is schrikbarend laag in vergelijking met ons omringende landen. Even schrikbarend is het lage percentage aangiftes dat wordt gedaan door slachtoffers. Blijkbaar begint het vertrouwen in de rechtsstaat behoorlijk af te nemen.

Deze trends moeten worden gekeerd. Daarom is FVD voorstander van opsporing zoals in Duitsland, waarbij de politie misdrijven in beginsel in behandeling moet nemen; het OM moet in beginsel vervolgen tenzij er een goede reden is om dat niet te doen. In Nederland is het nu andersom, en dat leidt tot een lakse houding. Dat blijkt ook uit cijfers: de Duitse politie behaalt een opsporingspercentage van 50%, terwijl dat in Nederland slechts rond de 20% ligt.”

En: “Forum voor Democratie is van mening dat de inzet van onze defensie vooral ten goede moet komen aan het nationale belang. Er moet grote terughoudendheid worden betracht bij het aangaan van buitenlandse missies waarvan de uitkomst vaak zeer twijfelachtig is: voor de regio zelf, maar ook voor onze eigen militairen. Daarnaast is het op pad sturen van militairen met personele of materiële tekorten voor ons uitgesloten.

De defensie-uitgaven moeten omhoog, naar minstens 2 procent van het BBP. Het geld dat we hierin investeren kan door een koppeling met (nationale) start-ups indirect via innovatie terugvloeien in de Nederlandse economie en schatkist (zoals bijvoorbeeld in Israël). Dit kan helpen om Nederland het Sillicon Valley van Europa te maken.”

Inkomstenbelasting

PVV zegt: “Lagere inkomstenbelasting.”

FVD zegt: “Wanneer over belastingmoraal wordt gesproken is dat meestal in negatieve zin. Dan gaat het over bedrijven of mensen die proberen belastingen te ontwijken. Natuurlijk moet iedereen zich aan de wet houden. Maar het eerste gebod van de belastingen is volgens Forum voor Democratie gericht tot de overheid: In een democratie heeft de overheid de plicht om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden.

Het is lang geleden dat een Nederlandse regering, in welke politieke samenstelling dan ook, deze plicht serieus heeft genomen. De inkomsten van de staat groeien jaar in, jaar uit. Daar moet een einde aan komen. Het te grote beslag van de overheid op de economie maakt burgers tot onderdanen. Bovendien geldt: de enige manier om de overheid kleiner te maken is door de belastingen te verlagen.”

Motorrijtuigenbelasting:

PVV zegt: “Halvering motorrijtuigenbelasting.”

FVD zegt: Niks. Voor het eerst lijkt Thierry ergens geen mening over te hebben.

Dus… Het blijft verwonderlijk dat het gehele partijprogramma van de PVV slechts een klein A4-tje beslaat. Dit bood nu overigens wel handvatten om de standpunten van beide partijen gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken.

Kleine visieverschillen zijn er trouwens ook. Deze zijn terug te zien in de AOW-leeftijd: de PVV pleit voor een pensioensleeftijd van 65 waar FVD heel nobel streeft naar een leeftijd van 66. Ook hun idee over het eigen risico in de zorg is niet gelijk, de PVV is voor de afschaffing hiervan en FVD ‘slechts’ voor een halvering.

Daarnaast blijkt Geert geen geld uit te willen geven aan cultuur, innovatie en windmolens. Thierry is wat milder. Van hem mag er best geld gespendeerd worden aan de Westerse cultuur (let wel: alleen de Westerse, want dat is volgens hem de enige cultuur waardevol genoeg om aandacht aan te besteden). Gelukkig is Thierry wel voorstander van het stimuleren van innovatieve technieken die zich richten op duurzaamheid. Hoewel stimuleren niet hetzelfde betekent als financiëren, maar goed, dat is enkel een punt voor de oplettende lezer.

Al met al zijn de heren het behoorlijk met elkaar eens, zouden de stemmers van FVD dat eigenlijk wel in de gaten hebben?